Stadgar

Den här texten ändras i CorpBiz CMS.

§ 1. ÄNDAMÅL
Sveriges Marknadsundersökare - SÖK - är en sammanslutning av personer som i sin yrkesverksamhet regelbundet arbetar med marknadsundersökningar, opinions- och attitydundersökningar och liknande.

SÖK har till syfte att främja utvecklingen inom detta område, genom erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna, genom kurser och föredragsverksamhet samt genom kontakt med forskningen inom aktuella och närliggande områden både i Sverige och utomlands.

SÖK har ideell karaktär och ägnar sig inte åt branschens kommersiella intressen.

§ 2. MEDLEMSKAP
Till medlem välkomnas var person som i sin yrkesverksamhet regelbundet arbetar med marknadsundersökningar, opinions- och attitydundersökningar och liknande.Det är i detta sammanhang likgiltigt om ansvarsområdet avser hela undersökningsprogram eller endast delar därav såsom planering, fältarbete, databehandling eller om verksamheten är knuten till undersökningsinstitut, köpare eller förmedlare av undersökningar.

§3. UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Medlem som inte betalat sin medlemsavgift före kalenderårets utgång utesluts.

Medlem som i övrigt inte iakttagit sina förpliktelser mot föreningen eller som skadar föreningen kan uteslutas.

Uteslutning av annat skäl än ej betald medlemsavgift behandlas vid föreningsstämma. För uteslutning av medlem krävs minst 2/3 av rösterna vid föreningsstämma.

§4. MEDLEMSAVGIFTER
Principen skall vara att varje års intäkter och kostnader balanserar. Det åligger den avgående styrelsen att för ordinarie föreningsstämma framlägga en uppskattning av det kommande årets totala utgifter.

§5. FÖRENINGSSTÄMMA
Ärenden av avgörande betydelse för föreningens framtid får endast beslutas på föreningsstämma.

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
2. Val av sekreterare och två justeringsmän.
3. Uppgörande av röstlängd.
4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning och om den är beslutsmässig.
5. Fastställande av dagordning för stämman.
6. Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna räkenskapsåret.
7. Revisorns berättelse.
8. Fråga om fastställande av balansräkning.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter.
10. Styrelsens uppskattning av kostnaderna för det kommande verksamhetsåret.
11. Fastställande av medlemsavgift samt garantibelopp.
12. Val av ordförande i styrelsen.
13. Val av övriga styrelseledamöter.
14. Val av revisor.
15. Val av revisorsuppleant.
16. Val av två ledamöter i valnämnden.
17. Övriga frågor enligt kallelsen samt nytillkomna frågor som har direkt samband med dagordningens ärenden.
18. Ytterligare frågor, om vilka stämman dock ej får fatta beslut.

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen senast den 31 mars. Kallelse till ordinarie stämma skall åtföljas av valnämndens förslag till ny styrelse och revisor samt styrelsens och revisorns berättelser för verksamheten under föregående år.

Om anledning föreligger kan styrelsen inkalla extra föreningsstämma. Om minst en tiondel av föreningens medlemmar skriftligen begär det, är styrelsen skyldig att kalla till extra föreningsstämma, vilken ska hållas senast två månader efter att begäran inkommit, för behandling av sålunda väckt fråga.

Vid extra föreningsstämma får inga andra ärenden bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

Kallelse till såväl ordinarie som extra föreningsstämma skall tillställas medlemmarna personligen och skriftligen minst två veckor i förväg, varvid samtliga förhandlingsärenden skall anges.

Styrelsen är skyldig att som förhandlingsärende upptaga ärende som medlem skriftligen anmält till styrelsen innan kallelsen utsänts.

§6. RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Vid föreningsstämman skall kassören, förutom det egentliga bokslutet av den 31/12 räkenskapsåret, även redovisa kassaställningen för dagen med en kortfattad redogörelse för eventuella större förändringar som inträffat efter bokslutet.

§7. RÖSTNING VID STÄMMA
Varje medlem äger en röst vid stämma. För att stämman ska vara beslutsmässig fordras att minst 10 medlemmar är representerade. Skulle föreningen ha mindre än 30 medlemmar erfordras att minst 1/3 av medlemmarna är representerade, varav minst hälften av dessa skall vara personligen närvarande.

Röstningen kan ske genom personlig närvaro eller genom fullmakt. I en och sammaomröstning får ingen genom fullmakt rösta för mer än två andra medlemmar.

Vid lika röstetal vid val skiljer lotten. Vid annan omröstning äger ordföranden utslagsröst.

§8. STYRELSE
Föreningens styrelse skall bestå av minst fyra och högst tio ledamöter. Det exakta antalet fastställs av föreningsstämman i samband med valet av styrelseledamöter. Styrelsen utser en av sina ledamöter till kassör. Övriga uppgifter fördelas mellan ledamöterna. Kommentar: Strävan skall vara att det i styrelsen finns ledamöter som väl svarar mot de skilda yrkeserfarenheter som finns representerade bland föreningens medlemmar.

§9. FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas i ekonomiska frågor av ordföranden och kassören var för sig. I övriga frågor av alla styrelseledamöter var för sig.

§10. REVISORER
Föreningen skall ha en revisor och en revisorsuppleant.

§11. VALBARHET TILL STYRELSEN
Styrelsens ordförande och övriga ledamöter samt revisor och revisorsuppleant väljs årligen på ordinarie stämma för tiden intill dess nästa års ordinarie stämma hållits.

Endast medlem i föreningen kan väljas till styrelseledamot.

§12. VALNÄMND
Valnämnden skall bestå av tre ledamöter, varav två utsesav ordinarieföreningsstämma och en av styrelsen. Valnämnden skall till nästa års föreningsstämma framlägga förslag till styrelse och revisor samt revisorsuppleant.

§13. ÄNDRING OCH TILLÄGG AV STADGARNA
Beslut som innefattar ändring eller tillägg är inte giltigt med mindre beslutet fattas av två på varandra följandestämmor, varav minst en ordinarie. För giltigt beslut krävs att minst 2/3 av de röstande på respektive stämma biträder beslutet. Mellan stämmorna skall minst en månad förflyta. Kallelse till denna senare stämman får inte utsändas förrän den första stämman hållits.

§14. UPPLÖSNING
För beslut om föreningens upplösning fordras godkännande med 2/3 majoritet vid två på varandra följande stämmor, varav minst en ordinarie. På en av dessa stämmor skall minst hälften av föreningens medlemmar vara representerade. Mellan dessa stämmor skall minsten månad förflyta. Kallelse till den senare stämman får inte utsändas förrän den första stämman hållits.

I samband med föreningens upplösande skall föreningens tillgängliga medel överlämnas till lämplig institution som arbetar för föreningens syfte.