Sveriges Marknadsundersökare 2003 – styrelsens avsiktsförklaring

Grundtankar Det betyder
 Sveriges Marknadsundersökare är till för de som arbetar med marknadsundersökningar i Sverige.

 Vi är en förening där människor som arbetar med undersökningar är medlemmar. Detta skiljer oss från SMIF och FSM, där det är företag som är medlemmar. Det skiljer oss från SMUF, som endast vänder sig till människor som köper undersökningar.

Vår förening riktar sig därmed huvudsakligen till personer som utför marknadsundersökningar, eftersom ingen annan organisation gör det, men vi välkomnar även medlemmar som på annat sätt arbetar med marknadsundersökningar.
 Sveriges Marknadsundersökare skall verka för ökad kompetens hos sina medlemmar.  Vi skall arbeta med aktiviteter som ökar medlemmarnas kunskap samt deras förmåga att använda denna kunskap i sitt arbete. Därigenom ökas deras attraktivitet på arbetsmarknaden och de företag där de arbetar kan bli bättre på att hjälpa sina kunder och därigenom säkerställa fortsatt existens och lönsamhet. Ett medlemskap i vår förening är alltså något som våra medlemmars arbetsgivare verkligen bör uppmuntra.

Målet Kompetens innebär en breddning av tidigare aktiviteter som ofta fokuserat på kunskap om teknik; hur man gör marknadsundersökningar. Alla andra aspekter som hör till yrket har hamnat på undantag. Till exempel hur man säljer eller kommunicerar marknadsundersökningar eller planerar omfattande undersökningsprojekt. Detta vill vi nu ändra på.
 Sveriges Marknadsundersökare skall verka för ökad gemenskap bland sina medlemmar  Det finns mycket att lära av kollegor och dessutom är det trevligt att umgås med andra människor som man har mycket gemensamt med. Gemenskap är också ett utmärkt verktyg för att stärka kompetensen hos våra medlemmar eftersom man pratar mycket jobb när man träffas.

Gemenskapsaktiviteter är också ett bra forum för att träffa personer man kanske vill anställa eller arbetsgivare man vill börja jobba hos.
 Sveriges Marknadsundersökare skall verka för ökad kvalitet i undersökningsbranschen och stärka branschens ställning gentemot omvärlden  För att våra medlemmar skall behålla sitt värde på arbetsmarknaden är det viktigt att deras kompetens är tydlig och erkänd. Därför är det viktigt att hela branschen verkar för att respekten för vårt kunnande inte urholkas. En sådan urholkning sker idag i ökande utsträckning genom ett massivt utbud av företeelser som många oinvigda tror är ”undersökningar”. I förlängningen leder detta till att allt fler människor, även i beslutsfattande ställning, tror att det inte krävs någon särskild kunskap eller yrkesskicklighet för att utföra undersökningar.

Det är mycket viktigt för vår förening och för alla aktörer i hela branschen att motverka denna utveckling.